Stadgar för ”Lyft ett barn ut ur mörkret”

Stadgar för föreningen ”Lyft ett barn ut ur mörkret”

§ 1. Identitet

Lyft ett barn ut ur mörkret” (förkortas LBUM) är en ideell allmännyttig förening med en kristen värdegrund. Föreningen har sitt säte i Kungsängen i Upplands Bro kommun, Sverige.

§ 2. Ändamål och uppgift:

Att vara en insamlingsorganisation för att lindra nöd och lidande bland barn, ungdomar och vuxna i Sverige, Norden och internationellt.

Föreningen förmedlar ekonomiska medel till organisationer för
– att bygga och driva skolor, barnhem och kliniker samt att renovera, utrusta och anpassa befintliga lokaler för undervisning, rehabilitering, vård, boende, sysselsättning och rekreation.
– att genomföra och stödja utbildningsprojekt
– humanitärhjälp och katastrofinsatser
– hälso- och sjukvård
– brunnsborrning
– miljöprojekt
– livelihood-projekt och ”hjälp till självhjälp”.

Vi förmedlar ekonomiska medel för vård, omsorg, rehabilitering och rekreation av barn, ungdomar, vuxna och familjer.

Föreningen vill medverka till en hållbar utveckling av det civila samhället.
Föreningen skall nå allmänheten och sprida information om aktuella insamlingsprojekt.

§ 3. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla. Medlem måste respektera föreningens kristna värdegrund. För medlemskap måste personen ha tagit del av stadgarna och bejakat föreningens identitet och ändamålsparagraf samt betalat in den årliga medlemsavgiften. Medlemskap kan upphöra genom utträde eller uteslutning. Uteslutning kan beslutas av styrelsen om medlem verkar i strid med vad som ovan antagits som villkor för medlemskap. Styrelsen beslutar om den årliga medlemsavgiftens storlek.

§ 4. Organ:
Föreningens organ är:
– årsmöte
– styrelse
– revisorer

§ 5. Årsmöte
Årsmötet är LBUM:s högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas årligen senast maj månads utgång. Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmar senast två veckor i
förväg.
– Upprättande av röstlängd.
– Val av mötets ordförande.
– Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
– Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
– Behandling av årsredovisningen för senaste verksamhetsåret.
– Revisorns/revisorernas berättelse för samma tid.
– Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängligt resultat.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

– Eventuellt val av ledamöter i styrelsen och dess suppleanter.
– Val av revisor/revisorer för kommande räkenskapsår.
– Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

§ 6. Styrelsen
består av en ordförande, en vice ordförande samt minst tre ledamöter och minst tre suppleanter. Ordförande och vice ordförande väljs av årsmötet på 3 år. Ledamöter och
suppleanter väljs på två år. Styrelsen utser vice ordf, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande inkl ordförande eller vice ordförande.

Uppgift:

  • ansvar för och leda föreningens verksamhet och verkställa beslut som fattas
  • att förvalta LBUM:s egendom
  • vid behov tillsätta utskott
  • att utse firmatecknare
  • att bekräfta beslut i anställningsärenden
  • att bereda ärende som skall behandlas av årsmötet
  • att företräda LBUM i uttalanden och opinionsyttringar
  • att sammankalla extra årsmöte vid behov
  • till årsmöte avge årsredovisning för senaste räkenskapsåret
  • teckna och upplösa avtal

§ 7. Räkenskaper och revision
LBUM s räkenskaper avslutas årligen den 31 december. Efter verkställd granskning av verksamheten och räkenskaperna skall revisorn/revisorerna upprätta revisionsberättelse
med förslag gällande ansvarfrihet för LBUM:s styrelse. Insamlingsorganisationen ska ha minst en av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 8. Upplösning
Beslut om upplösning av LBUM skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara ett extra årsmöte. För beslutets giltighet krävs två tredjedels majoritet.
Vid upplösning tillfaller föreningens egendom jämförbart humanitärt nationellt eller internationellt arbete.