Framtidshopp för flickor och pojkar i Nepal

BUFFELFARM/JORDBRUKSPROJEKT/MEJERI
Tyvärr var vi tvungna att lägga ner både buffelfarmen och mejeriet när coronpandemin började 2020 och många samhällsfunktioner i Nepal stängde ner.

Historik: eftersom kostnaderna i Nepal ständigt ökade önskade vår samarbetspartner starta ett självförsörjningsprojekt som på sikt skulle ge intäkter för att driva pojkhemmet och flickhemmet och bl a täcka deras skolavgifter och utbildning. De fick ekonomiskt stöd från oss att komma igång med inköp av de första bufflarna och några grisar år 2014. Buffelfarmen utvecklades bra medan grisuppfödningen avvecklades. Under 2018 fick de stöd att starta ett eget mejeri och utbilda personal. Mejeriet hette ”Ebenezer dairy” och sålde mjölk, ost och yoghurt.

POJKHEMMET I KATMANDU – startades 2005 och ger ca 25 pojkar möjlighet till en trygg uppväxt, social utveckling i en kärleksfull gemenskap samt en bra utbildning. Pojkarna kommer från mycket fattiga förhållanden där en eller båda föräldrarna dött. Under coronapandemin har skolorna varit stängda i perioder och pojkarna har studerat hemifrån. Tillgång till dator och internetuppkoppling har varit betydelsefull för deras studier.

FLICKHEM I KATMANDU – ett landområde köptes in 2015 och nybyggnationen av Bethel Restoration Center kom igång. Flickhemmet var en trygg plats för de flickor som annars riskerade att bli bortrövade, bortgifta eller utsatta för våld och prostitution. Många av dem miste sina anhöriga, föräldrar och syskon i jordbävningen 2015. Genom stöd från centret får flickorna en bra utbildning i näraliggande skolor, de får hälsovård och en trygg miljö att växa upp i.

Mottagarorganisation i dessa projekt är Bethel Fellowship Trust Nepal (moderorganisationen har sitt kontor i Indien). Församlingen Arken ger regelbundet stöd till pojkarna och flickorna genom fadderprogram. Byggnationen av flickhemmet har skett i samarbete mellan BFT, Arken, Lyft ett barn och Trosgnistans mission.

BUFFELFARM och MEJERI

Självförsörjningsprojektet drevs under åren 2014 – 2020. Förutom att mejeriet erbjöd mjölk, ost och andra mejerivaror till försäljning erbjöd själva buffelfarmen arbetstillfällen och inkomst till de äldre tonåringarna. Tyvärr blev vi tvungna att lägga ner båda verksamheterna under 2020 pga coronapandemin och nedstängningarna i samhället. 

FLICKHEMMET

Tomten till ”Bethel Restoration Center” införskaffades 2015 och byggnationen påbörjades 2016. Det fanns ett stort behov av att ta hand om fattiga och utsatta flickor efter den stora jordbävningen i Nepal 2015. En del förlorade sina föräldrar, syskon och andra anhöriga, hamnade i en situation där de varken hade mat, husrum eller försörjning. Risken att bli gatubarn, bortrövad, bortgift eller offer för människohandel var stor. I startskedet bodde flickorna i en lägenhet medan den första etappen av flickhemmet byggdes.

Aktuella behov: 
Eftersom intäkterna från buffelfarmen och mejeriet fallit bort är det extra stort behov just nu av gåvor till driften av flickhemmet.

POJKHEMMET

Pojkhemmet i Katmandu startades 2005 och har idag plats för ca 25 pojkar i olika åldrar. Många av dem kommer från landsbygden, några har mist en eller båda sina föräldrar. Hemmet ger dem en trygg uppväxt, hälsovård och skolutbildning.
Pojkhemmet och flickhemmet ordnar gemensamma aktiviteter, julfester och utflyktsdagar.

AKTUELLT BEHOV

Behovet av gåvor till driften av pojkhemmet är stort. Bortfallet av inkomster från buffelfarmen är kännbart, eftersom skolavgifter och levnadsomkostnader i Nepal har ökat de senaste åren.